Dzie? Trze?wo?ci 14.04.2014
21.03.2014.

W dniu 14 kwietnia 2014 r. obchodzi? b?dziemy Ogólnopolski Dzie? Trze?wo?ci. Spotkanie w Klubie odb?dzie si? o godz.18:00. Klub w tym dniu czynny b?dzie od godz.9:00 przez ca?y dzie?. Zapraszamy.

Informacje o tym Dniu oraz plakat znajdziesz w zak?adce "Czytaj".

OGÓLNOPOLSKI DZIE? TRZE?WO?CI

Jeszcze mamy w pami?ci telewizyjne „Maratony Trze?wo?ci” i niezapomnian? redaktor Ew? Cendrowsk?. To by?o o nas, o tym, co dzia?o si? w klubach abstynenckich i to my byli?my uczestnikami i kibicami tych programów. Do dzisiaj w wielu miejscowo?ciach rozgrywane s? powsta?e z inspiracji „Maratonu” biegi trze?wo?ciowe.

Szczególn? symbolik? ma poniedzia?ek poprzedzaj?cy ?wi?ta Wielkanocne nazywany Ogólnopolskim Dniem Trze?wo?ci.

W 2014 roku Ogólnopolski Dzie? Trze?wo?ci przypad? na 14 kwietnia.

Jest to okazja do zaprezentowania dzia?alno?ci stowarzysze? abstynenckich, zwrócenia uwagi na problemy wzrostu spo?ycia alkoholu i zagro?e? z tego wynikaj?cych. Wykorzystajmy to ?wi?to do promocji zdrowych form sp?dzania wolnego czasu jako dzia?a? rehabilitacyjnych i profilaktycznych. Dla decydentów ?rodków masowego przekazu jak i obywateli naszego kraju jest to moment na refleksj?, stworzenie okazji do g??bszego zastanowienia si? nad tym, jak? rol? alkohol odgrywa w naszym ?yciu.
Mamy nadziej? ?e ten dzie? stanie si? wa?nym elementem promocji ruchu abstynenckiego i propagowania idei trze?wo?ci jako normy spo?ecznie akcentowanej.

Zmieniony ( 22.03.2014. )