Walne Zebranie 28.02.2014
26.01.2014.
Informujemy, ?e w dniu 28.02.2014 o godz.17:15 odb?dzie si? Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze cz?onków Klubu. Obecno?? wszystkich cz?onków Klubu jest obowi?zkowa. Szczegó?owy Program zebrania znajduje si? poni?ej w zak?adce "czytaj".

Program

Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

Cz?onków Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie

W dniu 28.02.2014

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Cz?onków Klubu Abstynentów

 

"Siódemka" w Knurowie rozpocznie si? o godz. 17:15 , a w przypadku

 
 

braku quorum w II terminie o godz. 17:30  dnia  28.02.2014 r.

   
                   
                   

 

1)

Rozpocz?cie Zebrania

           

2)

Cz??? proceduralna :

           
 

a) wybór przewodnicz?cego

         
 

b) wybór protokólanta

           
 

c) wybór Komisji Skrutacyjnej

         

3)

Stwierdzenie przez Komisj? Skrutacyjn? prawomocno?ci Zebrania

 

4)

Uchwalenie porz?dku Zebrania

         

5)

Wyst?pienie Prezesa Klubu

         

6)

Przyj?cie sprawozdania Zarz?du Klubu

       

7)

Przyj?cie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

       

8)

Przyj?cie sprawozdania S?d Kole?e?skiego

       

9)

Przyj?cie sprawozdania finansowego Skarbnik Klubu

     

10)

Przedstawienie i zatwierdzenie Bud?etu Klubu za 2013 rok.

   

11)

Przeg?osowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium

 
 

dla ust?puj?cych w?adz Klubu

         

12)

Zg?aszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa Klubu

   

13)

Wybory Prezesa Klubu

           

14)

Zg?aszanie i prezentacja kandydatów do Zarz?du Klubu

   

15)

Wybory Zarz?du Klubu

           

16)

Zg?aszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego

 

17)

Wybory Komisji Rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego

     

18)

Przedstawienie i zatwierdzenie "Planu Pracy Klubu na 2014 rok"

 

19)

Zg?aszanie projektów uchwa?

         

20)

G?osowanie nad z?o?onymi uchwa?ami

       

21)

Wyst?pienie nowego Prezesa Klubu

       

22)

Dyskusja programowa

           

23)

Zako?czenie Walnego Zebrania

         
Zmieniony ( 29.01.2014. )