Zarz?d Klubu
02.11.2007.

Zarz?d Klubu :

Prezes : Piotr Ko?odziejczyk

Zast?pca Prezesa : Mariusz Kroliczek

Zast?pca Prezesa : Marek Pche?ka

Skarbnik : Krystyna Lewicka

Sekretarz : Wojciech Szulc

Cz?onek Zarz?du : Jaros?aw Litwin

Zmieniony ( 24.10.2022. )