Statut i Regulaminy
02.11.2007.

  STATUT

Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie 

Rozdzia?  I

Nazwa, teren dzia?ania i charakter prawny Stowarzyszenia. 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazw? : Klub Abstynentów „Siódemka” i w dalszej cz??ci Statutu nazywa si? Klubem. 

§ 2

Siedziba Klubu mie?ci si? w Knurowie. 

§ 3

Terenem dzia?ania Klubu jest miasto Knurów. 

§ 4

Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, dzia?aj?cym na podstawie obowi?zuj?cego prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytu?u posiada osobowo?? prawn?. 

§ 5

Klub mo?e by? cz?onkiem krajowych i zagranicznych stowarzysze? o tym samym lub podobnym profilu dzia?ania. 

§ 6

Klub ma prawo u?ywania w?asnej piecz?ci wed?ug wzoru zatwierdzonego przez w?a?ciwe organy administracji pa?stwowej. 

§ 7

Klub opiera sw? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej cz?onków Klubu. 

Rozdzia?  II 

§ 8

Celem dzia?ania Klubu jest :

 1. Dzia?anie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzale?nionych od alkoholu.
 2. D??enie do trwa?ej abstynencji cz?onków Klubu.
 3. Stworzenie alternatywnego ?rodowiska ludziom pragn?cym zaprzestania picia alkoholu.
 4. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
 5. Samokszta?cenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzgl?dnieniem istoty choroby alkoholowej.
 6. Propagowanie idei trze?wo?ci.

§ 9

Metody pracy Klubu :

 1. Stworzenie warunków osobom uzale?nionym mo?liwo?ci sp?dzania wolnego czasu w atmosferze trze?wo?ci.
 2. Organizowanie ró?nych form zaj?? psychoterapeutycznych z zakresu o?wiaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniaj?cych dyskrecj? warunkach.
 3. Wspó?praca ze s?u?b? zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzale?nio-nych.
 4. Udzielanie pomocy osobom uzale?nionym i ich rodzinom.
 5. Nawi?zywanie i ugruntowywanie wspó?pracy ze wspólnotami AA, Al-Anon  i  Al-Aten.
 6. Wspó?praca z innymi Stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu dzia?ania w kraju i zagranic?.
 7. Nawi?zywanie i ugruntowywanie wspó?pracy z tymi organami administracji pa?stwowej, samorz?dowej, instytucjami i organizacjami spo?eczno-politycznymi i zwi?zkami wyznaniowymi, które mog? pomóc w realizowaniu celów naszego Klubu.

 Rozdzia?  III 

§ 10

Cz?onkowie Klubu :

Klub zrzesza swoich cz?onków na bazie ca?kowitej dobrowolno?ci po wype?nieniu deklaracji o przyst?pieniu do Klubu i zobowi?zaniu si? do przestrzegania Statutu, regulaminów i zarz?dze?. 

§ 11

Cz?onkowie Klubu dziel? si? na :

 1. Zwyczajnych
 2. Wspieraj?cych
 3. Honorowych

 § 12

Cz?onkiem zwyczajnym mo?e by? ka?da pe?noletnia osoba, deklaruj?ca ch?? zaprzestania picia alkoholu i pomoc w pracy Klubu. 

§ 13

Uchwa?? o przyj?ciu w poczet cz?onków Klubu podejmuje Zarz?d Klubu po uprzednim trzymiesi?cznym okresie próbnym kandydata na cz?onka. 

§ 14

Cz?onek zwyczajny ma prawo do :

 1. Uczestnictwa we wszystkich formach dzia?alno?ci Klubu, korzystania  z jego urz?dze? i ?wiadcze?.
 2. Korzystania z pomocy Klubu w zakresie realizacji zada? statutowych.
 3. Oceniania dzia?alno?ci Klubu i przedstawiania swych postulatów.
 4. czynnego i biernego prawa wyborczego po 3-miesi?cznej przynale?no?ci do Klubu i 3-miesi?cznej abstynencji.

 § 15

Cz?onek wspieraj?cy :

 1. Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba prawna i fizyczna zainteresowana merytoryczn? dzia?alno?ci? Klubu, która zadeklaruje  poparcie finansowe lub inne na rzecz Klubu i zostanie przyj?ta uchwa?? Zarz?du Klubu po przed?o?eniu pisemnej deklaracji.
 2. Cz?onek wspieraj?cy mo?e dzia?a? w Klubie poprzez swego przedstawiciela.
 3. Cz?onkom wspieraj?cym przys?uguj? uprawnienia okre?lone w § 14 za wyj?tkiem pkt.4.  

 § 16

Cz?onek honorowy :

1.        Cz?onkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Cz?onków Klubu na wniosek Zarz?du Klubu osobom szczególnie zas?u?onym dla Klubu.

2.        Cz?onkowi honorowemu przys?uguj? uprawnienia okre?lone w § 14 za wyj?tkiem pkt.4. Zwolniony jest z obowi?zku p?acenia sk?adek cz?onkowskich.

3.        Cz?onkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Cz?onków Klubu.

4.        Cz?onkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia si? na pi?mie zg?oszonemu Zarz?dowi Klubu. 

§ 17

Cz?onkowie zwyczajni s? zobowi?zani do :

 1. Przestrzegania postanowie?, statutu, regulaminów, uchwa? i zarz?dze?  W?adz Klubu.
 2. Utrzymania trwa?ej abstynencji.
 3. Aktywnego udzia?u w realizacji celów statutowych Klubu.
 4. Przestrzegania norm wspó??ycia spo?ecznego.
 5. Regularnego op?acania sk?adek cz?onkowskich.

§ 18

Cz?onkostwo zwyczajne ustaje na skutek :

 1. Z?amania abstynencji.
 2. Wyst?pienia na pi?mie do Zarz?du Klubu o skre?lenie z listy cz?onków.
 3. Skre?lenie z listy cz?onków za ?wiadomie szkodliwe dzia?anie na rzecz Klubu i jego cz?onków.
 4. Nieusprawiedliwionego nieop?acenia sk?adek cz?onkowskich przez okres 3-ch miesi?cy.
 5. Nieusprawiedliwionej nieobecno?ci w dwóch kolejnych miesi?cach na spotkaniach cz?onków Klubu.
 6. O ustaniu cz?onkostwa decyduje uchwa?a Zarz?du Klubu.

 § 19

Cz?onek zwyczajny Klubu mo?e by? „cz?onkiem zwyczajnym” tylko jednego Klubu abstynenckiego. 

§ 20

Cz?onkostwo cz?onka wspieraj?cego ustaje na skutek :

 1. Dobrowolnego wyst?pienia zg?oszonego na pi?mie do Zarz?du Klubu.
 2. Skre?lenia na podstawie uchwa?y Zarz?du Klubu w zwi?zku ze zmian? profilu dzia?alno?ci tego? cz?onka lub utrat? osobowo?ci prawnej.

 Rozdzia?  IV 

§ 21

W?adzami Klubu s? :

 1. Walne Zebranie Cz?onków Klubu.
 2. Zarz?d Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. S?d Kole?e?ski.

 § 22

 1. Walne Zebranie mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Cz?onków Klubu jest najwy?sz? w?adz? i powinno odbywa? si? przynajmniej raz w roku.
 3. Prawo zwo?ania Walnego Zebrania posiada Zarz?d Klubu, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia cz?onków Klubu   podaj?c tematyk? zebrania.
 4. Zarz?d Klubu ma obowi?zek zwo?a? Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek 1/3 cz?onków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno by? zwo?ane w nieprzekraczalnym terminie 1-go miesi?ca od daty otrzymania przez Zarz?d wniosku lub ??dania i obraduje nad sprawami, dla których zosta?o zwo?ane.

 § 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onków Klubu nale?y :

 1. Uchwalanie programu dzia?alno?ci Klubu.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda? z dzia?alno?ci Zarz?du Klubu, Komisji Rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego.
 3. Rozpatrywanie wniosków w?adz i cz?onków Klubu.
 4. Udzielanie absolutorium ust?puj?cemu Zarz?dowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Zarz?du Klubu, Komisji Rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego.
 6. Ustalanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich.
 7. Zatwierdzanie wytycznych, preliminarza i sprawozda? finansowych
 8. Nadawanie i pozbawianie cz?onkostwa honorowego na wniosek Zarz?du Klubu.
 9. Podejmowanie uchwa? w sprawie rozwi?zania klubu i post?powania z jego maj?tkiem.
 10. Podejmowanie uchwa? w sprawie zmian Statutu.
 11. Podejmowanie innych uchwa?, które wymagaj? decyzji Walnego Zebrania Cz?onków Klubu.

   § 24

W Walnym Zebraniu Cz?onków Klubu udzia? bior? :

 1. Cz?onkowie zwyczajni z prawem wyborczym czynnym i biernym.
 2. Inne zaproszone przez Zarz?d osoby z g?osem doradczym.

 § 25

Walne Zebranie jest w?adne do podejmowania uchwa? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci w pierwszym terminie co najmniej po?owy cz?onków zwyczajnych, a w drugim terminie bez wzgl?du na ich liczb?.

 1. Prezesa Klubu wybiera Walne Zebranie w g?osowaniu tajnym.
 2. Wybrany Prezes ma prawo przedstawi? Walnemu Zebraniu propozycj? kandydatów do przysz?ego Zarz?du Klubu.
 3. Zarz?d Klubu wybierany jest na Walnym Zebraniu w g?osowaniu tajnym w ilo?ci 4-8 osób, które wybieraj? ze swego grona 2 zast?pców, skarbnika i sekretarza.

 § 26

Do kompetencji Zarz?du Klubu nale?y :

 1. Reprezentowanie Klubu na zewn?trz w jego imieniu.
 2. Kierowanie dzia?alno?ci? Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwa?ami Walnego Zebrania.
 3. Uchwalanie okresowych planów dzia?alno?ci merytorycznej, preliminarza i bud?etu Klubu.
 4. Przyjmowanie cz?onków i prowadzenie ich ewidencji.
 5. Skre?lanie cz?onków Klubu z ewidencji zgodnie z § 18.
 6. Wyst?powanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie cz?onkostwa honorowego.
 7. Podejmowanie uchwa? o przyst?pieniu do Stowarzysze? krajowych i zagranicznych.
 8. Zwo?ywanie Walnego Zebrania.
 9. Zarz?dzanie maj?tkiem Klubu.
 10. Podejmowanie decyzji uchwa? w sprawach Klubu nie nale??cych do kompetencji innych w?adz.
 11. Prowadzenie dokumentacji z dzia?alno?ci Klubu.
 12. Zarz?d kieruje prac? Klubu w okresie mi?dzy Walnymi Zebraniami.
 13. Uchwa?y Zarz?du podejmowane s? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci Prezesa Klubu lub jego zast?pcy w przypadku usprawiedliwionej nieobecno?ci Prezesa - w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków Zarz?du Klubu.

   § 27

Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w g?osowaniu tajnym w sk?adzie 3-ch osób i wybiera ze swojego grona przewodnicz?cego. 

§ 28

Obowi?zki i prawa Komisji Rewizyjnej :

1.        Kontrola wszelkich form dzia?alno?ci Klubu.

2.        Przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozda? z dzia?alno?ci Zarz?du Klubu.

3.        Sk?adanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarz?dowi Klubu.

4.        Komisja zg?asza ??danie zwo?ania Nadzwyczajnego Zebrania Cz?onków Klubu, o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisj? Rewizyjn?.

5.        Komisja kontroluje op?acanie sk?adek cz?onkowskich i inne sprawy finansowe Klubu.

6.        Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczy? w zebraniach Zarz?du Klubu z g?osem doradczym. 

§ 29

Obowi?zki i prawa S?du Kole?e?skiego :

 1. S?d Kole?e?ski jest wybierany na Walnym Zebraniu w sk?adzie 3 osobowym i wybiera ze swego grona przewodnicz?cego, zast?pc? i sekretarza.
 2. S?d Kole?e?ski jest instytucj? niezawis?? w podejmowaniu decyzji.
 3. S?d Kole?e?ski rozstrzyga sprawy sporne cz?onków Klubu.

 § 30

S?d Kole?e?ski mo?e orzeka? nast?puj?ce kary :

 1. Upomnienia.
 2. Nagany.
 3. Zawieszenie cz?onka Klubu na okres od 3 miesi?cy do 1 roku.
 4. Prac? spo?eczn? na rzecz Klubu.
 5. Wykluczenie z Klubu.
 6. Od orzeczenia S?du Kole?e?skiego przys?uguje odwo?anie w nie-przekraczalnym terminie 1 miesi?ca do Walnego Zebrania Cz?onków Klubu.

 § 31

Zarz?d Klubu, Komisja Rewizyjna i S?d Kole?e?ski mog? dokooptowa? nowych cz?onków do swego sk?adu w ilo?ci nie przekraczaj?cej 1/3 liczby cz?onków pochodz?cych z wyborów, w miejsce tych, którzy zrezygnowali z zajmowanych funkcji z powodów osobistych, uchylaj? si? od brania udzia?u w ich pracy lub zostali pozbawieni praw cz?onka zwyczajnego. 

§ 32

Cz?onkowie Klubu nie otrzymuj? wynagrodzenia z tytu?u pracy w Klubie. 

§ 33

Kadencja w?adz Klubu trwa 2 lata. 

Rozdzia?  V 

§ 34

Maj?tek Klubu :

1. Maj?tek Klubu stanowi? nieruchomo?ci, ruchomo?ci i fundusze.

2. Na fundusze sk?adaj? si? :   

a) wp?ywy ze sk?adek cz?onkowskich   

b) dochody z dzia?alno?ci statutowej   

c) wp?ywy z prac wykonywanych przez cz?onków na rzecz bud?etu Klubu   

d) dotacje i subwencje   

e) zapisy i darowizny 

§ 35      

1.    Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Walne Zebranie Cz?onków klubu w oparciu o aktualnie obowi?zuj?cy stan prawny pa?stwa.

2.       Zarz?d jest zobowi?zany zarz?dza? maj?tkiem Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie i obowi?zuj?cy stan prawny pa?stwa.    

§ 36

Do wa?no?ci pism dotycz?cych spraw maj?tkowych wymagane s? podpisy Prezesa Klubu, jego zast?pcy i skarbnika Klubu lub upowa?nionej osoby z Zarz?du Klubu.   

§ 37

Piecz?tka Klubu jest jego w?asno?ci?. Pos?uguje si? ni? wy??cznie Zarz?d Klubu.   

§ 38

Uchwa?? o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie wi?kszo?ci? 2/3 g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków Klubu.   

§ 39

Rozwi?zywanie Klubu :

1.       Uchwa?? o rozwi?zaniu Klub podejmuje Walne Zebranie Cz?onków Klubu wi?kszo?ci? ¾ g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków Klubu.

2.       W przypadku podj?cia przez Walne Zebranie uchwa?y o rozwi?zaniu Klubu, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu maj?tku Klubu i powo?uje Komisj? Likwidacyjn?.

3.       Uchwa?? Komisji Likwidacyjnej o przeznaczeniu maj?tku Klubu zatwierdza S?d Wojewódzki w Katowicach (organ rejestruj?cy).   

§ 40

Niniejszy Statut wchodzi w ?ycie z dniem rejestracji Klubu w S?dzie Wojewódzkim w Katowicach.   

 

 

Projekt niniejszego Statutu zatwierdzono na Zebraniu Za?o?ycielskim Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie w dniu 17.08.1993 r.   

Podpisy cz?onków Komitetu Za?o?ycielskiego : 

1.       Janowska Katarzyna

2.       Kosmal Marek

3.       Misiak Helmut

4.       Nied?wiedzki Mieczys?aw

5.       Pche?ka Marek                                                                                       

REGULAMIN                           

Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie                                                   

1. Na terenie Klubu zabrania si? przebywania w stanie wskazuj?cym na spo?ycie alkoholu.

2. Zabrania si? przynoszenia do Klubu i spo?ywania wszelkich napojów alkoholowych.

3. Zabrania si? uprawiania w Klubie gier hazardowych.

4. Przebywaj?cy na terenie Klubu zobowi?zani s? do poszanowania mienia i przestrzegania porz?dku.

5. Za ca?okszta?t pracy Klubu odpowiedzialny jest Zarz?d Klubu.

6. Osoby pe?ni?ce okre?lone funkcje w Klubie zobowi?zane s? do odpowiedniego wype?niania przyj?tych obowi?zków.

7. Praca w Klubie, oprócz pracy gospodarza Klubu, jest prac? spo?eczn? i nie mo?e przynosi? korzy?ci materialnych i finansowych.

8. W ?yciu klubowym oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Klub maja prawo bra? udzia? rodziny Cz?onka Klubu.

9. Cz?onkowie Klubu powinni pomaga? sobie wzajemnie, okazywa? sobie szacunek, a szczególnie pomaga? i opiekowa? si? nowo przyby?ymi do Klubu.

10. W przypadku uchylania si? przez Cz?onka Klubu od pracy w Klubie i niestosowania si? do polece? Zarz?du   Klubu, Zarz?d mo?e, po uprzednim upomnieniu, zawiesi? Cz?onka Klubu w jego prawach na okres do 3 miesi?cy i gdy nie nast?pi zmiana postawy Cz?onka Klubu skre?li? go z listy Cz?onków Klubu.

11. Sta? kandydata na Cz?onka klubu trwa 3 miesi?ce, a sk?adka wynosi wtedy 50% obowi?zuj?cej sk?adki miesi?cznej.

12. Po up?ywie okresu kandydackiego o nadaniu statusu Cz?onka Klubu decyduje Zarz?d Klubu.

13. W przypadku z?amania abstynencji Cz?onek Klubu zostaje skre?lony z listy Cz?onków. Aby móg? zosta?  ponownie przyj?ty do Klubu musi spe?ni? zasady zawarte w p-cie 11 i 12.

14. W przypadku powtórnego z?amania abstynencji chc?cy ponownie wst?pi? do Klubu powinien dodatkowo oprócz wymogów p-ktu 13 podj?? leczenie w Poradni Odwykowej.

15. Ka?dy Cz?onek Klubu zobowi?zany jest powiadomi? spo?eczno?? Klubu o z?amaniu abstynencji ka?dego Cz?onka Klubu.

16. W przypadku 3 miesi?cznej nieusprawiedliwionej nieobecno?ci w Klubie lub nie op?acania sk?adek przez 3 miesi?ce bez uzasadnienia, Cz?onek traci prawo do przynale?no?ci klubowej.

17. Klub nie wystawia ?adnych za?wiadcze?, a w szczególno?ci usprawiedliwie? nieobecno?ci w pracy z powodu spo?ycia alkoholu.

18. Zarz?d Klubu jest zobowi?zany do powiadamiania o wszelkich dzia?aniach klubowych i sprawach dotycz?cych ruchu abstynenckiego.

19. Wszystkie sprawy sporne nale?y zg?asza? cz?onkom Zarz?du lub cz?onkom S?du Kole?e?skiego.

20. Wszelkie inicjatywy nale?y zg?asza? i uzgadnia? z Zarz?dem Klubu.

21. Kandydat i Cz?onek Klubu zobowi?zany jest przestrzega? Regulamin.          

Niniejszy Regulamin zosta? zatwierdzony przez Walne Zebranie Cz?onków Klubu w dniu 29.11.1994 r.  

 

REGULAMIN

Pracy Komisji Rewizyjnej Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie 

Rozdzia?  I 

Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj?cym ca?okszta?t dzia?alno?ci Klubu i pracuje na podstawie :
 1. Statutu Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie, uchwalonego przez Walne Zebranie Cz?onków Klubu w dniu 30.11.1993 r. zarejestrowanego w S?dzie Wojewódzkim w Katowicach w dniu 16.11.1993 r. pod Nr.Rej.St.1365.
 2. niniejszego regulaminu.

 Rozdzia?  II 

Zgodnie z postanowieniami § 28 Statutu :

1.        Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj?cym ca?okszta?t dzia?alno?ci Klubu.

2.        Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym zebraniu sprawozda-nie z dzia?alno?ci Zarz?du Klubu.

3.        Komisja Rewizyjna sk?ada wnioski w sprawie udzielania absolutorium Zarz?dowi Klubu.

4.        Komisja zg?asza ??danie zwo?ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków Klubu, o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli.

5.        Przewodnicz?cy ma prawo uczestniczy? w zebraniach Zarz?du Klubu z g?osem doradczym oraz prawo wgl?du do wszystkich dokumentów.

6.        Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 cz?onków i wybiera ze swego grona przewodnicz?cego.

7.        Cz?onkowie Komisji nie mog? pe?ni? ?adnych innych funkcji we w?adzach Klubu.

8.        W przypadku ust?pienia cz?onka Komisji w czasie trwania kadencji przys?uguje jej prawo kooptacji jednej osoby do swego sk?adu. 

Rozdzia?  III 

Do zakresu dzia?ania Komisji Rewizyjnej nale?y :

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli ca?okszta?tu dzia?alno?ci Klubu, ze szczególnym uwzgl?dnieniem gospodarki finansowej i wyst?powanie z wnioskami do Walnego Zebrania.
 2. Kontrolowanie op?acania sk?adek cz?onkowskich i przestrzegania statutowych i regulaminowych obowi?zków cz?onków Klubu.
 3. Sk?adanie Walnemu Zebraniu Cz?onków Klubu sprawozda? z ca?okszta?tu swojej dzia?alno?ci.
 4. Sk?adanie Walnemu Zebraniu oceny dzia?alno?ci Zarz?du Klubu wraz z wnioskiem dotycz?cym udzielenia absolutorium.
 5. Wyst?powanie z wnioskiem o zwo?anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków Klubu w statutowo uzasadnionych przypadkach.

 Rozdzia?  IV 

Sposób pracy Komisji Rewizyjnej :

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Klubu zwo?uje przewodnicz?cy w miar? potrzeby, jednak nie rzadziej ni? raz w kwartale.
 2. Z przeprowadzonych kontroli Komisja sporz?dza protokó?, który powinien zawiera? dat?, zespó? kontroluj?cy, zakres kontroli, przebieg, wyniki kontroli, ustalenia pokontrolne, zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie. Protokó? kontroli powinien by? dwustronnie podpisany przez kontroluj?cych i kontrolowanych.
 3. Komisja Rewizyjna w miar? potrzeb sporz?dza dodatkowo :
  • protokó? kontroli kasy
  • protokó? kontroli magazynu lub inwentarza
  • protokó? z?o?onych o?wiadcze? i wyja?nie?
 4. Protokó?y kontroli powinny by? sporz?dzane co najmniej w trzech egzemplarzach. Wyniki kontroli zawarte w protokóle powinny by? nast?pnie omówione na spotkaniu cz?onków Zarz?du Klubu, Komisji Rewizyjnej i strony kontrolowanej.
 5. Zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej maj? dla Zarz?du Klubu oraz Cz?onków Klubu moc obowi?zuj?c? i winny by? w ustalonym terminie w pe?ni wykonane.
 6. Komisja Rewizyjna Klubu zobowi?zana jest do wyegzekwowania wykonania zalece? pokontrolnych.
 7. W przypadku niemo?no?ci wyegzekwowania zalece? pokontrolnych  Komisja Rewizyjna Klubu ma obowi?zek powiadamiania o zaistnia?ej sytuacji Komisj? Rewizyjn? Oddzia?u Wojewódzkiego F.K.A. w Katowicach.

  Niniejszy regulamin zosta? zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu 29.11.1994 r.  

 

 

 

   

REGULAMIN

S?du Kole?e?skiego przy Klubie Abstynentów „Siódemka” w Knurowie 

Rozdzia?  I 

 1. S?d Kole?e?ski jest wybierany przez Walne Zebranie Cz?onków Klubu na okres 2 lat.
 2. S?d Kole?e?ski wybiera spo?ród siebie Przewodnicz?cego, zast?pc? i sekretarza.
 3. S?d Kole?e?ski jest instytucj? niezawis?? w podejmowaniu decyzji.
 4. W czasie trwania kadencji S?d Kole?e?ski ma prawo zmieni? lub dokooptowa? do sk?adu jedn? osob?.
 5. Posiedzenia robocze odbywaj? si? co najmniej raz na kwarta?, na wniosek Przewodnicz?cego, zast?pcy lub sekretarza.
 6. Posiedzenia na wniosek innych organów zwo?ywane s? nie pó?niej jak w ci?gu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
 7. Ka?de posiedzenie S?du powinno by? protoko?owane, a dokumentacj? zajmuje si? sekretarz.
 8. S?d Kole?e?ski pos?uguje si? piecz?tk? nag?ówkow? Klubu.
 9. Wszystkie uchwa?y S?du Kole?e?skiego podejmowane s? wi?kszo?ci? g?osów :

a)       posiedzenia s? prawomocne przy obecno?ci 2/3 cz?onków S?du

b)       przy równej ilo?ci g?osów decyduje g?os przewodnicz?cego

c)       je?eli cz?onek S?du pozostaje w bliskich stosunkach (ma??e?stwo, rodzice-dzieci, rodze?stwo) z obwinionym, nie ma prawa g?osu     

     10.        S?d Kole?e?ski mo?e powo?a? na swoje posiedzenie :

a) cz?onka Zarz?du lub Komisji Rewizyjnej z g?osem doradczym

b) przedstawiciela lecznictwa odwykowego 

Rozdzia?  II 

 1. S?d Kole?e?ski jest instytucj? spo?eczn? i dzia?a wychowawczo.
 2. S?d Kole?e?ski rozpatruje sprawy na wniosek pisemny :

a)       Walnego Zebrania Cz?onków Klubu

b)       Zarz?du Klubu

c)       Komisji Rewizyjnej

d)       inicjatywy w?asnej

      3.         Do spraw rozpatrywanych przez S?d Kole?e?ski nale?y :

a)       nieprzestrzeganie regulaminu i uchwa? W?adz Klubu

b)       kradzie? mienia Klubu i osobistego dokonana przez cz?onka Klubu

c)       szkodliwe dzia?anie cz?onka Klubu na zewn?trz przez pomawianie i z?o?liwe plotki

d)       wnoszenie i spo?ywanie alkoholu na teren Klubu i na imprezach organizowanych przez Klub

e)       z?o?liwe niszczenie mienia Klubu – niegospodarno??, postawa pasywna

f)        uchylanie si? od pracy na rzecz Klubu

g)       lekcewa?enie obowi?zuj?cych pozytywnych norm wspó??ycia klubowego

h)       zatajanie ?amania abstynencji przez cz?onka Klubu

     4.         S?d Kole?e?ski mo?e orzeka? nast?puj?ce kary :

a)       upomnienie ustne lub pisemne

b)       wyznaczona praca na rzecz klubu

c)       wyznaczenie opieki nad cz?onkiem Klubu w miejscu zamieszkania i pracy

d)       zawieszenie w prawach cz?onka na okres nie wi?kszy ni? 1 rok

e)       skre?lenie z listy cz?onków

f)        inne zgodne ze Statutem i Regulaminem

    5.        Cz?onek S?du Kole?e?skiego mo?e by? s?dzony przez S?d wy?szej instancji (Federacja) na  wniosek Komisji Rewizyjnej.

    6.         W stosunku do cz?onków Zarz?du i Komisji Rewizyjnej S?d Kole?e?ski ma prawo zawiesi? dan?  osob? w pe?nieniu funkcji i przekaza? spraw? do s?du Kole?e?skiego wy?szej instancji. 

 Rozdzia?  III 

1.         Cz?onek, którego sprawa toczy si? przed S?dem Kole?e?skim mo?e posiada? obro?c? – cz?onka Klubu o wzorowej opinii.

2.         Ukarany cz?onek Klubu ma prawo odwo?ania si? w nieprzekraczalnym terminie 1 m-ca od daty dor?czenia pisma, do S?du wy?szej instancji.

3.         W przypadku trzykrotnego nie stawienia si? obwinionego na wezwanie (ustne lub pisemne), mo?e on by? s?dzony zaocznie.

4.         S?d Kole?e?ski zobowi?zany jest dor?czy? pismo osobie zainteresowanej o karze jak? zastosowa? w stosunku do niej w ci?gu 14 dni.

5.         S?d Kole?e?ski jest bezstronny, nie kieruje si? ?adnymi sugestiami ani uprzedzeniami, a w przypadku pojawienia si? stronniczo?ci lub nacisku jednego z przedstawicieli, pozostali mog? pozbawi? go g?osu w danej sprawie.

6.         Obrady S?du Kole?e?skiego s? tajne dla osób obwinionych oraz zaproszonych i odbywaj? si? przy drzwiach zamkni?tych.

7.         Postanowienia S?du Kole?e?skiego og?asza Przewodnicz?cy. 

 

Regulamin niniejszy zatwierdzi?o Walne Zebranie w dniu 29.11.1994 r.        

 

 

 

    

   REGULAMIN 

uczestnictwa w wyjazdach integracyjnych i obozach terapeutycznych

dla cz?onków Klubu i ich rodzin oraz osób spoza Klubu 

  

 1. Pierwsze?stwo udzia?u maj? cz?onkowie Klubu i ich rodziny. Rodzin? cz?onka Klubu s? m?? lub ?ona i dzieci b?d?ce na ich utrzymaniu oraz wnuki.

      2.         Zapisy b?d? przyjmowane tylko z wp?at? za uczestnictwo.

  

      3.        W przypadku rezygnacji w terminie krótszym ni? 7 dni przed wyjazdem, koszty uczestnictwa nie b?d? zwracane. Wyj?tek stanowi? sytuacje losowe. 

                      

      4.        W indywidualnych przypadkach zg?aszanych przez cz?onka Klubu stosowne decyzje podejmuje Zarz?d Klubu. 

                       

Regulamin opracowa? i jednog?o?nie zatwierdzi? Zarz?d Klubu w dniu 15.06.2007 r. 

Zmiany zatwierdzi?o Walne Zebranie w dniu 04.03.2011 r. Uchwa?? Nr 4/2011.  

       

Zmieniony ( 30.06.2011. )