Historia Klubu
02.11.2007.

HISTORIA KLUBU

06.07.1992

Zebranie za?o?ycielskie Klubu w nieczynnym Kinie "Casino". Od tej chwili odbywa?y si? tam regularne spotkania klubowe, a? do jesieni 1993, gdy Klub otrzyma? nowe pomieszczenia. 06.07.1992 to data powstania Klubu Abstynentów "Siódemka" w Knurowie.

23.03.1993

Uroczyste otwarcie Klubu

pa?dziernik 1993

Urz?d Miasta przekaza? nowe pomieszczenia dla Klubu w Inkubatorze Przedsi?biorczo?ci

listopad 1993

Cz?onkowie Klubu remontuj? we w?asnym zakresie otrzymane pomieszczenia klubowe

grudzie? 1993

Klub zostaje zarejestrowany w S?dzie Wojewódzkim w Katowicach i uzyskuje osobowo?? prawn?

16.10.2001

Klub zostaje zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S?downiczym w Rejestrze Stowarzysze? w S?dzie Okr?gowym w Gliwicach pod Numerem KRS 0000002602.  

01.02.2007

Klub zmienia pomieszczenia i przeprowadza si? z 3 na 2 pi?tro Inkubatora z powodu przej?cia dotychczasowych pomieszcze? Klubu przez firm? buduj?c? autostrad? A-1

08.03.2016

Klub odzyskuje dawne (pierwsze) pomieszczenia na 3 pi?trze. Po wyremontowaniu i przeprowadzce wrócili?my "do siebie" i w Dniu Kobiet odby?o si? ju? pierwsze spotkanie. 

 

CELE I OPIS DZIA?ANIA KLUBU

Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Siódemka" w Knurowie jest organizacj? pozarz?dow?, dzia?aj?c? na terenie miasta Knurowa i s?u??c? ogó?owi jego mieszka?ców.

Celem dzia?ania Klubu jest:
 • 1. Dzia?anie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzale?nionych od alkoholu.
 • 2. D??enie do trwa?ej abstynencji cz?onków Klubu.
 • 3. Stworzenie alternatywnego ?rodowiska ludziom pragn?cym zaprzestania picia alkoholu.
 • 4. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
 • 5. Samokszta?cenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno - etycznych ze szczególnym    uwzgl?dnieniem istoty choroby alkoholowej.
 • 6. Propagowanie idei trze?wo?ci.

Wymienione cele s?u?? skonstruowaniu i utrwalaniu modelu "Trze?wego ?ycia" u osób uzale?nionych, wspó?uzale?nionych lub zagro?onych tymi chorobami z terenu miasta Knurowa.

Realizujemy wiele zada? wchodz?cych w sk?ad Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.

Dzia?alno?? naszego Stowarzyszenia jest nieodp?atna, oparta na zasadach wolontariatu.

Klub oferuje w ramach swej dzia?alno?ci:
 1. Zaj?cia edukacyjno – terapeutyczne:
     • - grup? samopomocow?,
   • - grup? wsparcia z terapeut?,
   • - obozy terapeutyczne dla uzale?nionych, wspó?uzale?nionych i dzieci.

      2.         Zaj?cia sportowo – rekreacyjne:

 • - rodzinne rajdy abstynencie,

 • - Zlot Rodzin Abstynenckich w Tatrach,

 • - Spotkania Trze?wo?ciowe w Cz?stochowie, Licheniu, Krakowie,

 • - Przegl?d Twórczo?ci Abstynenckiej w Olsztynie k/Cz?stochowy,

 • - Mi?dzynarodowy Abstynencki Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin - Le?na k/Lubania
 • - wczasy rodzinne w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, we W?oszech, na W?grzech i na Krymie ( organizuje  Trze?wo?ciowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach ),

 • - rodzinne wyjazdy integracyjne, autokarowe, jedno i wielodniowe,

 • - spartakiady i turnieje sportowe,

 • - ogniska,

 • - inne imprezy trze?wo?ciowe organizowane przez Kluby oraz TSK-T w Katowicach.

       3.       Zaj?cia kulturalno-o?wiatowe:

                  - spotkania i zabawy abstynencie,

  • - rocznice abstynencie,

  • - rocznice klubu,

  • - spotkania op?atkowe.

Zmieniony ( 16.03.2016. )