Statut i Regulaminy PDF  | Drukuj |  Email
02.11.2007.

  STATUT

Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie 

Rozdział  I

Nazwa, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia. 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę : Klub Abstynentów „Siódemka” i w dalszej części Statutu nazywa się Klubem. 

§ 2

Siedziba Klubu mieści się w Knurowie. 

§ 3

Terenem działania Klubu jest miasto Knurów. 

§ 4

Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

§ 5

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania. 

§ 6

Klub ma prawo używania własnej pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy administracji państwowej. 

§ 7

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków Klubu. 

Rozdział  II 

§ 8

Celem działania Klubu jest :

 1. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
 3. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.
 4. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
 5. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
 6. Propagowanie idei trzeźwości.

§ 9

Metody pracy Klubu :

 1. Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
 2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.
 3. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnio-nych.
 4. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
 5. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy ze wspólnotami AA, Al-Anon  i  Al-Aten.
 6. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.
 7. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi i związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizowaniu celów naszego Klubu.

 Rozdział  III 

§ 10

Członkowie Klubu :

Klub zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Klubu i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminów i zarządzeń. 

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na :

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

 § 12

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba, deklarująca chęć zaprzestania picia alkoholu i pomoc w pracy Klubu. 

§ 13

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu po uprzednim trzymiesięcznym okresie próbnym kandydata na członka. 

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do :

 1. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu, korzystania  z jego urządzeń i świadczeń.
 2. Korzystania z pomocy Klubu w zakresie realizacji zadań statutowych.
 3. Oceniania działalności Klubu i przedstawiania swych postulatów.
 4. czynnego i biernego prawa wyborczego po 3-miesięcznej przynależności do Klubu i 3-miesięcznej abstynencji.

 § 15

Członek wspierający :

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu, która zadeklaruje  poparcie finansowe lub inne na rzecz Klubu i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Klubu po przedłożeniu pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający może działać w Klubie poprzez swego przedstawiciela.
 3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w § 14 za wyjątkiem pkt.4.  

 § 16

Członek honorowy :

1.        Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu.

2.        Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 14 za wyjątkiem pkt.4. Zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

3.        Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Klubu.

4.        Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie zgłoszonemu Zarządowi Klubu. 

§ 17

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do :

 1. Przestrzegania postanowień, statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń  Władz Klubu.
 2. Utrzymania trwałej abstynencji.
 3. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu.
 4. Przestrzegania norm współżycia społecznego.
 5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :

 1. Złamania abstynencji.
 2. Wystąpienia na piśmie do Zarządu Klubu o skreślenie z listy członków.
 3. Skreślenie z listy członków za świadomie szkodliwe działanie na rzecz Klubu i jego członków.
 4. Nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek członkowskich przez okres 3-ch miesięcy.
 5. Nieusprawiedliwionej nieobecności w dwóch kolejnych miesiącach na spotkaniach członków Klubu.
 6. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu Klubu.

 § 19

Członek zwyczajny Klubu może być „członkiem zwyczajnym” tylko jednego Klubu abstynenckiego. 

§ 20

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek :

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu.
 2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu w związku ze zmianą profilu działalności tegoż członka lub utratą osobowości prawnej.

 Rozdział  IV 

§ 21

Władzami Klubu są :

 1. Walne Zebranie Członków Klubu.
 2. Zarząd Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

 § 22

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą i powinno odbywać się przynajmniej raz w roku.
 3. Prawo zwołania Walnego Zebrania posiada Zarząd Klubu, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Klubu   podając tematykę zebrania.
 4. Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek 1/3 członków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 § 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy :

 1. Uchwalanie programu działalności Klubu.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Klubu.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Zatwierdzanie wytycznych, preliminarza i sprawozdań finansowych
 8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Klubu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania klubu i postępowania z jego majątkiem.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu.
 11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.

   § 24

W Walnym Zebraniu Członków Klubu udział biorą :

 1. Członkowie zwyczajni z prawem wyborczym czynnym i biernym.
 2. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.

 § 25

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.

 1. Prezesa Klubu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 2. Wybrany Prezes ma prawo przedstawić Walnemu Zebraniu propozycję kandydatów do przyszłego Zarządu Klubu.
 3. Zarząd Klubu wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w ilości 4-8 osób, które wybierają ze swego grona 2 zastępców, skarbnika i sekretarza.

 § 26

Do kompetencji Zarządu Klubu należy :

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Klubu.
 4. Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.
 5. Skreślanie członków Klubu z ewidencji zgodnie z § 18.
 6. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
 7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 9. Zarządzanie majątkiem Klubu.
 10. Podejmowanie decyzji uchwał w sprawach Klubu nie należących do kompetencji innych władz.
 11. Prowadzenie dokumentacji z działalności Klubu.
 12. Zarząd kieruje pracą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami.
 13. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa Klubu lub jego zastępcy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Prezesa - w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Klubu.

   § 27

Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w składzie 3-ch osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 

§ 28

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej :

1.        Kontrola wszelkich form działalności Klubu.

2.        Przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu Klubu.

3.        Składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Klubu.

4.        Komisja zgłasza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu, o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

5.        Komisja kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne sprawy finansowe Klubu.

6.        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym. 

§ 29

Obowiązki i prawa Sądu Koleżeńskiego :

 1. Sąd Koleżeński jest wybierany na Walnym Zebraniu w składzie 3 osobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński jest instytucją niezawisłą w podejmowaniu decyzji.
 3. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy sporne członków Klubu.

 § 30

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary :

 1. Upomnienia.
 2. Nagany.
 3. Zawieszenie członka Klubu na okres od 3 miesięcy do 1 roku.
 4. Pracę społeczną na rzecz Klubu.
 5. Wykluczenie z Klubu.
 6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w nie-przekraczalnym terminie 1 miesiąca do Walnego Zebrania Członków Klubu.

 § 31

Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą dokooptować nowych członków do swego składu w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów, w miejsce tych, którzy zrezygnowali z zajmowanych funkcji z powodów osobistych, uchylają się od brania udziału w ich pracy lub zostali pozbawieni praw członka zwyczajnego. 

§ 32

Członkowie Klubu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w Klubie. 

§ 33

Kadencja władz Klubu trwa 2 lata. 

Rozdział  V 

§ 34

Majątek Klubu :

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się :   

a) wpływy ze składek członkowskich   

b) dochody z działalności statutowej   

c) wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu Klubu   

d) dotacje i subwencje   

e) zapisy i darowizny 

§ 35      

1.    Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Walne Zebranie Członków klubu w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny państwa.

2.       Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie i obowiązujący stan prawny państwa.    

§ 36

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Klubu, jego zastępcy i skarbnika Klubu lub upoważnionej osoby z Zarządu Klubu.   

§ 37

Pieczątka Klubu jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Klubu.   

§ 38

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu.   

§ 39

Rozwiązywanie Klubu :

1.       Uchwałę o rozwiązaniu Klub podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu.

2.       W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powołuje Komisję Likwidacyjną.

3.       Uchwałę Komisji Likwidacyjnej o przeznaczeniu majątku Klubu zatwierdza Sąd Wojewódzki w Katowicach (organ rejestrujący).   

§ 40

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Klubu w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach.   

 

 

Projekt niniejszego Statutu zatwierdzono na Zebraniu Założycielskim Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie w dniu 17.08.1993 r.   

Podpisy członków Komitetu Założycielskiego : 

1.       Janowska Katarzyna

2.       Kosmal Marek

3.       Misiak Helmut

4.       Niedźwiedzki Mieczysław

5.       Pchełka Marek                                                                                       

REGULAMIN                           

Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie                                                   

1. Na terenie Klubu zabrania się przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

2. Zabrania się przynoszenia do Klubu i spożywania wszelkich napojów alkoholowych.

3. Zabrania się uprawiania w Klubie gier hazardowych.

4. Przebywający na terenie Klubu zobowiązani są do poszanowania mienia i przestrzegania porządku.

5. Za całokształt pracy Klubu odpowiedzialny jest Zarząd Klubu.

6. Osoby pełniące określone funkcje w Klubie zobowiązane są do odpowiedniego wypełniania przyjętych obowiązków.

7. Praca w Klubie, oprócz pracy gospodarza Klubu, jest pracą społeczną i nie może przynosić korzyści materialnych i finansowych.

8. W życiu klubowym oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Klub maja prawo brać udział rodziny Członka Klubu.

9. Członkowie Klubu powinni pomagać sobie wzajemnie, okazywać sobie szacunek, a szczególnie pomagać i opiekować się nowo przybyłymi do Klubu.

10. W przypadku uchylania się przez Członka Klubu od pracy w Klubie i niestosowania się do poleceń Zarządu   Klubu, Zarząd może, po uprzednim upomnieniu, zawiesić Członka Klubu w jego prawach na okres do 3 miesięcy i gdy nie nastąpi zmiana postawy Członka Klubu skreślić go z listy Członków Klubu.

11. Staż kandydata na Członka klubu trwa 3 miesiące, a składka wynosi wtedy 50% obowiązującej składki miesięcznej.

12. Po upływie okresu kandydackiego o nadaniu statusu Członka Klubu decyduje Zarząd Klubu.

13. W przypadku złamania abstynencji Członek Klubu zostaje skreślony z listy Członków. Aby mógł zostać  ponownie przyjęty do Klubu musi spełnić zasady zawarte w p-cie 11 i 12.

14. W przypadku powtórnego złamania abstynencji chcący ponownie wstąpić do Klubu powinien dodatkowo oprócz wymogów p-ktu 13 podjąć leczenie w Poradni Odwykowej.

15. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest powiadomić społeczność Klubu o złamaniu abstynencji każdego Członka Klubu.

16. W przypadku 3 miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności w Klubie lub nie opłacania składek przez 3 miesiące bez uzasadnienia, Członek traci prawo do przynależności klubowej.

17. Klub nie wystawia żadnych zaświadczeń, a w szczególności usprawiedliwień nieobecności w pracy z powodu spożycia alkoholu.

18. Zarząd Klubu jest zobowiązany do powiadamiania o wszelkich działaniach klubowych i sprawach dotyczących ruchu abstynenckiego.

19. Wszystkie sprawy sporne należy zgłaszać członkom Zarządu lub członkom Sądu Koleżeńskiego.

20. Wszelkie inicjatywy należy zgłaszać i uzgadniać z Zarządem Klubu.

21. Kandydat i Członek Klubu zobowiązany jest przestrzegać Regulamin.          

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 29.11.1994 r.  

 

REGULAMIN

Pracy Komisji Rewizyjnej Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie 

Rozdział  I 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu i pracuje na podstawie :
 1. Statutu Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie, uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 30.11.1993 r. zarejestrowanego w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach w dniu 16.11.1993 r. pod Nr.Rej.St.1365.
 2. niniejszego regulaminu.

 Rozdział  II 

Zgodnie z postanowieniami § 28 Statutu :

1.        Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2.        Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym zebraniu sprawozda-nie z działalności Zarządu Klubu.

3.        Komisja Rewizyjna składa wnioski w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Klubu.

4.        Komisja zgłasza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli.

5.        Przewodniczący ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym oraz prawo wglądu do wszystkich dokumentów.

6.        Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego.

7.        Członkowie Komisji nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Klubu.

8.        W przypadku ustąpienia członka Komisji w czasie trwania kadencji przysługuje jej prawo kooptacji jednej osoby do swego składu. 

Rozdział  III 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania.
 2. Kontrolowanie opłacania składek członkowskich i przestrzegania statutowych i regulaminowych obowiązków członków Klubu.
 3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdań z całokształtu swojej działalności.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu oceny działalności Zarządu Klubu wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium.
 5. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w statutowo uzasadnionych przypadkach.

 Rozdział  IV 

Sposób pracy Komisji Rewizyjnej :

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Klubu zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Z przeprowadzonych kontroli Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać datę, zespół kontrolujący, zakres kontroli, przebieg, wyniki kontroli, ustalenia pokontrolne, zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie. Protokół kontroli powinien być dwustronnie podpisany przez kontrolujących i kontrolowanych.
 3. Komisja Rewizyjna w miarę potrzeb sporządza dodatkowo :
  • protokół kontroli kasy
  • protokół kontroli magazynu lub inwentarza
  • protokół złożonych oświadczeń i wyjaśnień
 4. Protokóły kontroli powinny być sporządzane co najmniej w trzech egzemplarzach. Wyniki kontroli zawarte w protokóle powinny być następnie omówione na spotkaniu członków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i strony kontrolowanej.
 5. Zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej mają dla Zarządu Klubu oraz Członków Klubu moc obowiązującą i winny być w ustalonym terminie w pełni wykonane.
 6. Komisja Rewizyjna Klubu zobowiązana jest do wyegzekwowania wykonania zaleceń pokontrolnych.
 7. W przypadku niemożności wyegzekwowania zaleceń pokontrolnych  Komisja Rewizyjna Klubu ma obowiązek powiadamiania o zaistniałej sytuacji Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego F.K.A. w Katowicach.

  Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu 29.11.1994 r.  

 

 

 

   

REGULAMIN

Sądu Koleżeńskiego przy Klubie Abstynentów „Siódemka” w Knurowie 

Rozdział  I 

 1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Klubu na okres 2 lat.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński jest instytucją niezawisłą w podejmowaniu decyzji.
 4. W czasie trwania kadencji Sąd Koleżeński ma prawo zmienić lub dokooptować do składu jedną osobę.
 5. Posiedzenia robocze odbywają się co najmniej raz na kwartał, na wniosek Przewodniczącego, zastępcy lub sekretarza.
 6. Posiedzenia na wniosek innych organów zwoływane są nie później jak w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
 7. Każde posiedzenie Sądu powinno być protokołowane, a dokumentacją zajmuje się sekretarz.
 8. Sąd Koleżeński posługuje się pieczątką nagłówkową Klubu.
 9. Wszystkie uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są większością głosów :

a)       posiedzenia są prawomocne przy obecności 2/3 członków Sądu

b)       przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego

c)       jeżeli członek Sądu pozostaje w bliskich stosunkach (małżeństwo, rodzice-dzieci, rodzeństwo) z obwinionym, nie ma prawa głosu     

     10.        Sąd Koleżeński może powołać na swoje posiedzenie :

a) członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym

b) przedstawiciela lecznictwa odwykowego 

Rozdział  II 

 1. Sąd Koleżeński jest instytucją społeczną i działa wychowawczo.
 2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek pisemny :

a)       Walnego Zebrania Członków Klubu

b)       Zarządu Klubu

c)       Komisji Rewizyjnej

d)       inicjatywy własnej

      3.         Do spraw rozpatrywanych przez Sąd Koleżeński należy :

a)       nieprzestrzeganie regulaminu i uchwał Władz Klubu

b)       kradzież mienia Klubu i osobistego dokonana przez członka Klubu

c)       szkodliwe działanie członka Klubu na zewnątrz przez pomawianie i złośliwe plotki

d)       wnoszenie i spożywanie alkoholu na teren Klubu i na imprezach organizowanych przez Klub

e)       złośliwe niszczenie mienia Klubu – niegospodarność, postawa pasywna

f)        uchylanie się od pracy na rzecz Klubu

g)       lekceważenie obowiązujących pozytywnych norm współżycia klubowego

h)       zatajanie łamania abstynencji przez członka Klubu

     4.         Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary :

a)       upomnienie ustne lub pisemne

b)       wyznaczona praca na rzecz klubu

c)       wyznaczenie opieki nad członkiem Klubu w miejscu zamieszkania i pracy

d)       zawieszenie w prawach członka na okres nie większy niż 1 rok

e)       skreślenie z listy członków

f)        inne zgodne ze Statutem i Regulaminem

    5.        Członek Sądu Koleżeńskiego może być sądzony przez Sąd wyższej instancji (Federacja) na  wniosek Komisji Rewizyjnej.

    6.         W stosunku do członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sąd Koleżeński ma prawo zawiesić daną  osobę w pełnieniu funkcji i przekazać sprawę do sądu Koleżeńskiego wyższej instancji. 

 Rozdział  III 

1.         Członek, którego sprawa toczy się przed Sądem Koleżeńskim może posiadać obrońcę – członka Klubu o wzorowej opinii.

2.         Ukarany członek Klubu ma prawo odwołania się w nieprzekraczalnym terminie 1 m-ca od daty doręczenia pisma, do Sądu wyższej instancji.

3.         W przypadku trzykrotnego nie stawienia się obwinionego na wezwanie (ustne lub pisemne), może on być sądzony zaocznie.

4.         Sąd Koleżeński zobowiązany jest doręczyć pismo osobie zainteresowanej o karze jaką zastosował w stosunku do niej w ciągu 14 dni.

5.         Sąd Koleżeński jest bezstronny, nie kieruje się żadnymi sugestiami ani uprzedzeniami, a w przypadku pojawienia się stronniczości lub nacisku jednego z przedstawicieli, pozostali mogą pozbawić go głosu w danej sprawie.

6.         Obrady Sądu Koleżeńskiego są tajne dla osób obwinionych oraz zaproszonych i odbywają się przy drzwiach zamkniętych.

7.         Postanowienia Sądu Koleżeńskiego ogłasza Przewodniczący. 

 

Regulamin niniejszy zatwierdziło Walne Zebranie w dniu 29.11.1994 r.        

 

 

 

    

   REGULAMIN 

uczestnictwa w wyjazdach integracyjnych i obozach terapeutycznych

dla członków Klubu i ich rodzin oraz osób spoza Klubu 

  

 1. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Klubu i ich rodziny. Rodziną członka Klubu są mąż lub żona i dzieci będące na ich utrzymaniu oraz wnuki.

      2.         Zapisy będą przyjmowane tylko z wpłatą za uczestnictwo.

  

      3.        W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed wyjazdem, koszty uczestnictwa nie będą zwracane. Wyjątek stanowią sytuacje losowe. 

                      

      4.        W indywidualnych przypadkach zgłaszanych przez członka Klubu stosowne decyzje podejmuje Zarząd Klubu. 

                       

Regulamin opracował i jednogłośnie zatwierdził Zarząd Klubu w dniu 15.06.2007 r. 

Zmiany zatwierdziło Walne Zebranie w dniu 04.03.2011 r. Uchwałą Nr 4/2011.  

       

Zmieniony ( 30.06.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2007 - 2023 Klub Abstynentów "Siódemka" w Knurowie
Prepared by www.noweprojekty.com.pl